Regulamin

Regulamin sklepu internetowego diasam.pl


§ 1


1. Sprzedawcą jest Tomasz Chodukowski DIAMOND SAMURAI, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa, NIP: 8652134311 Regon: 180558515 , prowadzący Sklep internetowy diasam.pl.

2. Kupującym (zwanym również „Klientem” lub "Konsumentem") może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

[Sposób składania oferty kupna. ]

1. W celu zakupu towarów dostępnych w Sklepie internetowym diasam.pl należy złożyć ofertę kupna w drodze wypełnienia odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.diasam.pl

2. Złożenie oferty kupna może również nastąpić w wyniku wykorzystania danych osobowych Kupującego uzyskanych w wyniku uprzedniego przeprowadzenia procesu rejestracji Kupującego w sklepie internetowym diasam.pl. Rejestracja Kupującego polega na wypełnieniu właściwego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.diasam.pl.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych w trakcie uzupełniania formularza zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz wypełnienia formularza rejestracji, o którym mowa w § 2 ust. 2.

4. Złożenie oferty przez Kupującego jest każdorazowo potwierdzane przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o złożeniu oferty kupna. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy w przedmiocie przyjęcia oferty kupna i ma wyłącznie charakter informacyjny, że Kupujący złożył ofertę kupna.

5. Sprzedawca nie jest związany z Kupującym umową sprzedaży, dopóki Sprzedawca nie złoży wyraźnego oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia oferty kupna. Z chwilą złożenia przez Sprzedawcę wyraźnego oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia oferty Kupna zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa sprzedaży.

6. Wyraźnym oświadczeniem woli, o którym mowa w § 2 ust. 5 nie jest informacja automatycznie generowana przez system komputerowy obsługujący Sklep internetowy diasam.pl, lecz indywidualne oświadczenie Sprzedawcy przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby działającej w imieniu Sprzedawcy.

7. W wypadkach szczególnie uzasadnionych, w szczególności w przypadku podania przez Kupującego danych sugerujących złożenie pozornego oświadczenia woli, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie złożonej przez niego oferty kupna.

8. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której Sprzedawca powziął wątpliwości w zakresie oceny czy osoba występująca w imieniu Kupującego nie będącego osobą fizyczną jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu tej jednostki lub w przypadku zakupu, którego łączna wartość przekracza kwotę 4.000 (cztery tysiące 00/100) zł.

9. W sytuacji opisanej w § 2 ust. 7 i 8 brak potwierdzenia przez Klienta złożenia przez niego oferty kupna najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu otrzymania od Sprzedawcy wezwania do potwierdzenia autentyczności oferty kupna powoduje, że jakiekolwiek oświadczenia Kupującego nie wywołują żadnych skutków prawnych.

§ 3
[Formy płatności]


1. Kupujący może spełnić należne świadczenie pieniężne wybierając jedną z następujących form płatności:
  a. za pobraniem - gdy Kupujący spełnia świadczenie pieniężne w momencie odbioru przesyłki,
  b. przelew bankowy – wpłata określonej sumy pieniężnej na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w treści wiadomości e - mail. Zapłata ceny następuje w momencie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ceną sprzedaży.
  c.Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer, płatność kartą płatniczą) – płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym (np. www.transferuj.pl). W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności. W wypadku gdy Kupujący będzie korzystał z płatności kartą płatniczą lub kredytową, informujemy, że nie wszystkie karty płatnicze i kredytowa mają opcję płacenia za pomocą internetowych serwisów płatniczych.


§ 4
[Dostawa towaru]


1. Towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

2. Dostawa towaru następuje Pocztą Polską, pocztą kurierską albo osobiście przez Kupującego w miejscu i za zapłatą dodatkowej opłaty, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

3. Firma kurierska wnosi do mieszkania przesyłki o wadze do 30 kg. Przesyłki o wadze powyżej 30 kg dostarczane są „pod dom”.

4. Dostarczenie towaru następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 i wynosi zwykle do 4 dni roboczych:
  a. od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem,
  b. od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności w drodze przelewu bankowego,
  c. od momentu uzyskania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia oferty kupna – w przypadkach określonych w § 2 ust. 8 lub 9.

5. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych w § 4 ust. 4, Sprzedawca kontaktuje się niezwłocznie z Klientem informując go o opóźnieniu oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

6. Odbierając towar w obecności Kuriera, Klient zobowiązany jest dochować wszelkich aktów staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru.

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
  a. sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera ,
  b. złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
  c. poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie elektronicznej.
  8. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego aktów staranności w zakresie zbadania stanu przesyłki, jak również braku podjęcia czynności opisanych w ust. 7 lit. a - c Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.

9. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru od Kuriera, skutkującego zwrotnym otrzymaniem przez Sprzedawcę zakupionego towaru, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie towaru, chyba że jest to następstwem okoliczności za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.


§ 5
[Prawo odstąpienia od umowy]


1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  a. wiadomością e-mail, na adres diasam@diasam.pl.
  b. w formie pisemnej, na adres ul. Hery 23, 01-497 Warszawa z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta - zwrot towaru”

3. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres . Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Adres do zwrotu towaru:
Tomasz Chodukowski DIAMOND SAMURAI
ul. Hery 23
01-497 Warszawa

11. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer podany w górnym pasku strony lub zakładki Kontakt, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.

§ 6
[Reklamacje]

1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym www.diasam.pl są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych (chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie z dokładnym określeniem wad).

2. Towary w większości objęte są ochroną gwarancją, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polski.

3. W przypadku ujawnienia się wady towaru Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych. W tym przypadku należy postępować zgodnie z regułami obowiązującymi u danego Gwaranta, w szczególności należy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w autoryzowanym serwisie producenta.

4. Konsumentowi przysługują również uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

5. Miejscem złożenia zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową jest siedziba Sprzedawcy.

6. Konsument w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową powinien złożyć Sprzedawcy zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.

7. Zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w szczególności powinno zawierać: nazwę towaru, datę nabycia towaru, opis niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.

8. Koszty poniesione przez konsumenta w związku z realizacją jego uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rzeczywiście istnieje.


§ 7
[Dokument fiskalny]


1. Ceny produktów umieszczonych w ofercie sklepu internetowego diasam.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są kwotami brutto uwzględniającymi podatek VAT, jak również koszt gospodarowania odpadami.

2. Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT lub paragon z kasy fiskalnej.

3. W polu ”Komentarz do zamówienia” należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia imiennej faktury VAT.


§ 8

[Przetwarzanie danych osobowych Klienta]

1. Stosownie do rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego, zgodnie z informacjami wymienionymi w Polityce prywatności.

Preambuła

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), Tomasz Chodukowski Diamond Samurai, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa, NIP: 8652134311 Regon: 180558515, poniżej publikuje Regulamin Newslettera, z którego treścią należy się zapoznać przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera.

§ 1

[Definicje]

1. Usługa newslettera świadczona jest przez Tomasz Chodukowski Diamond Samurai, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa, NIP: 8652134311 Regon: 180558515 , prowadzącą Sklep internetowy www.diasam.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Newsletter w rozumieniu niniejszego Regulaminu to bezpłatna usługa skierowana do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Zbiorze Użytkowników Newslettera (dalej jako „ZUN”), polegającą na informowaniu Użytkowników o nowościach handlowych Tomasz Chodukowski Diamond Samurai, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa, NIP: 8652134311 Regon: 180558515 poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

§ 2
[Aktywacja usługi newslettera]

1. Usługa newslettera jest uaktywniana tylko i wyłącznie na wniosek Użytkownika konta na stronie diasam.pl.

2. W celu otrzymywania newslettera Użytkownik podaje nazwę konta pocztowego, po uprzednim wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji newsletter o następującej treści: Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (newsletter) pochodzącej od Tomasz Chodukowski DIAMOND SAMURAI, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa, NIP: 8652134311 Regon: 180558515 na wyżej podany przeze mnie adres poczty elektronicznej e–mail, którego jestem legalnym użytkownikiem”.

3. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 2 jest warunkiem zarejestrowania się Użytkownika w .

§ 3
[Rezygnacja z usługi newslettera]

1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi newslettera i wypisać swój adres e-mail z Bazy w każdym czasie.

2. W celu rezygnacji z usługi newslettera należy aktywować odnośnik (link) znajdujący się w każdej informacji newsletter przesyłanej Użytkownikowi.

3. Rezygnacja z usługi newslettera może również nastąpić na skutek wpisania adresu e-mail Użytkownika na stronie www.diasam.pl oraz aktywowania aplikacji „usuń ze Zbioru”.

4. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika ze ZUN w trybie opisanym w niniejszym paragrafie każdorazowo sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem elektronicznym potwierdzającym fakt usunięcia adresu e–mail Użytkownika ze ZUN.


§ 4
[Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy]

1. Tomasz Chodukowski DIAMOND SAMURAI, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa, NIP: 8652134311 Regon: 180558515 nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. działania Użytkowników lub osób trzecich sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
  b. przesłanie informacji na skutek bezprawnego działania Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności za wpisanie adresu e-mail bez upoważnienia użytkownika poczty, do którego przesłano informację handlową.
  c. za skutki przerw w działaniu newslettera.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 pkt b osoba, która stała się adresatem niechcianej informacji handlowej może usunąć adres e-mail z BUZ w sposób opisany § 3.